Om Skidrådet

Om Skidrådet

Skidrådet består av en grupp organisationer som samarbetar kring olika projekt med syfte att främja svensk utförsåkning och nyrekryteringen av utförsåkare. Skidrådet samarbetar även kring utveckling av ledarskapsutbildningar för ledare på skidor, snowboard och funktionell skidåkning. Rådet är huvudman för Svensk Skidlärarexmen.  Organisationerna som samverkar är Friluftsfrämjandet, Svenska Skidlärarföreningen, Svenska Skidförbundet, Norska Instruktörer och Guider och Svenska Skidanläggningars Organisation. 

Skidrådets syfte och ändamål.

Svenska Skidrådets syfte är att i samordnade insatser eftersträva att skididrott ska bli den ledande folksporten i Sverige och att människor får ett livslångt intresse för skididrott.​ Med folksport menas skididrott som rekreations, motions-, och tävlingsform.​

Svenska Skidrådet har till ändamål att samordna utbildning mellan olika skidorganisationer och säkerställa examina inom snösport, samt initiera och driva  organisationsövergripande projekt som syftar till att utveckla svensk snösport.​

Uppdrag

  • Samverka mellan organisationerna /informationsutbyte​
  • Samordna utbildningar mellan olika skidorganisationer​
  • Säkerställa examina inom snösport​
  • Initiera och driva organisationsövergripande projekt för att få ”Alla på snö”​
  • Internationell representation

Svenska Skidrådets verksamhetsplan

Vill du komma i kontakt med någon av dessa organisationer kan du göra det via respektive hemsida.

Internationellt

Skidrådet verkar också under ett varumärke som heter Snowsport Sweden som används i olika sammanhang som till exempel vid internationell representation, vid olika projekt mm. Skidrådets olika organisationer får gärna använda varumärket på sina kläder för dom instruktörer som är utbildade via någon av rådets organisationers snösportledarutbildningar.

Svenska Skidrådet är medlemmar i två internationella organisationer kopplade till skidåkning, dels INTERSKI och IAESS. Läs mer om dom organisationerna på vår hemsida.

Styrelsen

Svenska Skidrådets styrelse består av två representanter från respektive organisation plus en representant från Norska NIG.

Truls Neubeck, Ordförande och Urban Persson, Friluftsfrämjandet

Torbjörn Lundqvist, Vice Ordförande, och Magnus Noppa, SLAO

Frida Klang och Åsa Tugetam, Svenska Skidlärarföraningen

Anna-Karin Jejlid,  en vakans, Svenska Skidförbundet

Simon Gustavsson, NIG

Utbildningsgruppen

Rådets utbildningsgrupp jobbar med det gemensamma utbildningsmaterialet som våra skidorganisationer använder på instruktörsutbildningar på skidor, snowboard, telemark, funktionell skidåkning och läng. Gruppen ansvarar för hemsidan Medveten Skidteknik och för frågor om kompilatet mm.

Gruppen består av utbildningsansvariga för respektive organisation samt representant från Rådets Styrelse.

Utbildningsgruppen.

Anna-Karin Jejlid, SSF

Bengt Bengtsson, SLAO

Urban Persson, FF/Rådet Styrelse

Kristopher Nygren, SSLF

Simon Gustavsson, NIG

Torbjörn Lundqvist, SLAO/Rådet Styrelse – Sammankallande.

För att komma i kontakt med Skidrådet kan du maila på info@skidradet.se

Följ Skidrådet på facebook.